Algemene voorwaarden

Mijn lichaam en hoofd zijn weer één geheel

Oh ja, mijn benen, daar woon ik ook!

Dat was een goed gesprek met mijn lichaam, ik ga eens beter luisteren.

Wow, ik heb niet alleen ruimte in mijn hoofd, maar ook in mijn lijf.

Het voelt weer wat luchtiger, niet zo benauwd.

Ik voel alles stromen, als een rivier door mijn lijf, bewust van steentjes of rotsblokken waaraan ik kan werken.

Ik voel me nu net een leeuw. Zó kan ik dat moeilijke gesprek wel aan.

Hé, ik sta weer met mijn voeten op de aarde.

Yes, ik voel nu allerlei ideeën opborrelen.

Ik wist niet meer dat ik me zó compleet kon voelen, dank je wel.

Oeps, mijn lijf voelt veel vermoeider aan dan ik dacht. Ik moet even een paar stappen terug doen.

Beste cursist, beste cliënt, 

 

Heb jij je opgegeven voor een massagecursus of heb je een massage afspraak? Als er een probleem is, neem je dan even contact met me op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Elke afspraak en overeenkomst tussen jou en mij, Astrid Vollebregt (bedrijfsnaam AV Polariteitsmassage) wordt gemaakt op basis van onderling vertrouwen, goede bedoelingen, verantwoordelijkheid  en gezond verstand.

Jij mag uitgaan van kwaliteit, professionaliteit en geheimhouding. Ik mag uitgaan van juiste informatie van en over jou, van tijdige en volledige betaling. Tevens ga ik ervan uit dat je op geen enkele wijze gebruik maakt van teksten, afbeeldingen of wat dan ook van de website, uit informatiefolders of uit het cursusmateriaal. Wil je hiervan wel gebruik maken, neem dan contact met mij op.

In onderstaande algemene voorwaarden staat vermeld wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Een besluit om, bijvoorbeeld uit coulance, af te wijken van deze voorwaarden, is geheel aan mij. Aan eerdere, soortgelijke beslissingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht in de loop der tijd blijken dat deze algemene voorwaarden incompleet zijn of dat er onjuistheden in staan, dan zal ik deze aanvullen of aanpassen.

Voor de leesbaarheid is gekozen voor het volgende:
Ik: Astrid Vollebregt in mijn bedrijf AV Polariteitsmassage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27267695.
Jij of je: de cursist of cliënt.
Cursus: de door mij aangeboden massagecursussen, workshops of opleidingen.

 

 

Mijn enthousiasme voor de polariteitsmassage overbrengen op anderen, hoe mooi is dat!

Ik ben opgeleid tot polariteitsmasseur. Naast het geven van massages geef ik massage cursussen op verschillende niveaus. Heb je vragen? Neem contact met me op, ik beantwoord ze graag.

Algemene voorwaarden AV Polariteitsmassage

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

1.   Massagecursussen, workshops, opleiding polariteitsmassage

Inschrijving en betalingsverplichting

·  Je kunt je aanmelden voor een cursus door middel van het aanmeldingsformulier op de website of per e-mail.
·  Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
·  Je ontvangt per e-mail een bevestiging van de inschrijving met daarin vermeld het bedrag voor de aanbetaling, de te vermelden cursuscode en de betalingstermijn.
·  Na deze bevestigingsmail heb je een bedenktijd van 14 dagen. Hierna is de inschrijving definitief.
·  Door de definitieve inschrijving komen we overeen dat je de aanbetaling en het cursusgeld tijdig en volledig per bankrekening gaat betalen binnen de gestelde termijn, maar wel uiterlijk 5 dagen vóór aanvang van de desbetreffende cursus.
·  Het is mogelijk om in termijnen te betalen, mits na onderling overleg en na bevestiging hiervan door AV Polariteitsmassage.
·  Indien je (aan)betaling niet tijdig is ontvangen, heb ik het recht om je van deelname aan de cursus uit te sluiten. Betaling van het openstaande bedrag blijft conform deze algemene voorwaarden van kracht.
·  In alle gevallen ben je als cursist verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting.

Zie verder: Annulering.

Gezondheidsverklaring en verantwoording

·  Je bent zelf verantwoordelijk om AV Polariteitsmassage, of de desbetreffende docent, te informeren over relevante zaken met betrekking tot lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid. Ook bij twijfel neem je hierover zelf contact op.
·  Je draagt zelf de volledige verantwoording voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.
·  In geen enkel opzicht dan ook kan AV Polariteitsmassage aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de cursus en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid.
·  Ik draag zorg voor deugdelijk materiaal zoals stoelen, massagetafels en massagesteunen en ik stel me niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van artikelen en/of materialen die tijdens de cursussen worden gebruikt.

Kwaliteit, certificaat en diploma

·  AV Polariteitsmassage heeft de intentie cursussen te bieden van goede kwaliteit.
·  De kwaliteit van de cursussen toets ik regelmatig door middel van supervisie door Marijn van der Vegt, eigenaar van Balans en Reflectie.
·  Cursisten worden tijdens de cursus zo goed mogelijk begeleid.
·  Je krijgt na afloop van de cursus een certificaat van deelname mits je ten minste 85% van de lessen aanwezig bent geweest en daaraan actief hebt deelgenomen.
·  Na het met goed resultaat afronden van de opleiding ‘Basiscursus Polariteitsmassage Professioneel’, ontvang je een diploma als bewijs dat je voldoende vaardigheden en kennis hebt om als polariteitsmasseur te werken. Deze opleiding is door de NGS in februari 2018 voor 3 jaar geaccrediteerd met 32 punten.
·  Bij het niet deelnemen aan een van de lessen ben je zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de gemiste lesstof.
·  Mocht één van de lessen door overmacht (bijvoorbeeld door weersomstandigheden of onvoorziene afwezigheid van de docent) niet plaats kunnen vinden, dan worden de cursisten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Door AV Polariteitsmassage wordt dan, in overleg met de cursisten, een passend inhaalmoment gepland. Kun je hierbij niet aanwezig zijn dan neem je met medestudenten of met mij de behandelde lesstof door. Individuele inhaallessen zijn niet mogelijk. 

Annulering en tussentijdse beëindiging

·  Nadat een inschrijving definitief is geworden (zie eerder beschreven in deze Algemene Voorwaarden), kun je nog telefonisch, schriftelijk of per e-mail annuleren, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

– Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus wordt het reeds betaalde cursusgeld geretourneerd, met als aanvulling dat er per annulering 50 euro administratiekosten in rekening wordt gebracht.
– Bij annulering binnen 3 weken voorafgaand aan de start van de cursus blijft het cursusgeld volledig verschuldigd.

·  Laten we ervan uitgaan dat het niet nodig is, maar moet je door omstandigheden een cursus tussentijds beëindigen, dan blijf je het volledige cursusgeld verschuldigd aan AV Polariteitsmassage. In overleg kun je binnen twee jaar de cursus in een andere groep voortzetten. We proberen samen naar een passende oplossing te zoeken.
·  Mocht een cursus onverhoopt niet kunnen doorgaan dan wordt dit, zodra dit bij mij bekend is, aan de cursisten doorgegeven. Door AV Polariteitsmassage wordt dan een andere datum voor de cursus gepland. Kun of wil je hierbij niet aanwezig zijn, dan wordt het reeds betaalde bedrag aan je terugbetaald. In overleg kan dit bedrag ook blijven staan als aanbetaling voor een volgende cursus. De volgende redenen kunnen aanleiding zijn om een cursus te annuleren:

– De groep is te klein
– De docent is ziek en kan niet vervangen worden
– Onvoorziene omstandigheden

Absentie

·  In verband met het streven naar een even aantal deelnemers per les, is het wel zo fijn als je vooraf aangeeft er niet bij te kunnen zijn. Je kunt me hierover bellen of je stuurt bijtijds een e-mail of telefonisch bericht.
·  Mocht je, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig zijn op een cursusdag/avond (of een deel daarvan) dan wordt niet overgegaan tot het terugbetalen van (een deel van) het cursusgeld.

Cursusmateriaal en auteursrecht

·  AV Polariteitsmassage stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook die veroorzaakt zijn of worden door instructies of door aanwijzingen in het gebruikte cursusmateriaal.
·  Het auteursrecht van het door AV Polariteitsmassage gebruikte cursus- en instructiemateriaal behoort aan Marijn van der Vegt, van Balans en Reflectie en aan Astrid Vollebregt, van AV Polariteitsmassage. Niets mag worden gekopieerd of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bijzondere bepaling

·  Laten we er maar vanuit gaan dat deze regel overbodig is: Gelet op het belang van de overige cursisten, heeft  AV Polariteitsmassage het recht om een cursist, die het verloop van de lessen op wat voor wijze dan ook belemmert of verstoort, van verdere deelneming uit te sluiten.
·  Indien een cursist van verdere deelname wordt uitgesloten is er geen recht op restitutie van het cursusgeld van de gemiste les(sen).

Geheimhouding

·  De aan mij verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst, het verlenen van service (zoals een certificaat of een diploma) en om je te informeren over activiteiten van AV Polariteitsmassage door middel van e-mail of nieuwsbrief.
·  Mocht je geen prijs stellen op deze informatie dan kan je dit aangeven via info@avpolariteitsmassage.nl.
·  De cursist mag ten allen tijden vragen om inzage in de vastgelegde gegevens en een verzoek indienen deze te verwijderen of aan te passen.
·  Welke gegevens er worden vastgelegd, hoe, hoe lang en met welk doel staat beschreven in het privacyreglement.
·  Voor leden van de NGS geldt het volgende: Alléén op jouw verzoek worden de benodigde gegevens verstrekt aan de NGS, in verband met de accreditatiepunten.

2.   Een massage door Astrid Vollebregt

·  Bij het maken van een afspraak voor een massage ‘bij mij aan huis’, geef ik nadrukkelijk aan dat deze massage plaatsvindt op de eerste verdieping van mijn huis. Een traplift of iets dergelijks is niet aanwezig.
·  Bij het maken van een afspraak voor een massage ‘bij jou aan huis’, vraag ik nadrukkelijk of er voldoende vrije ruimte is voor de massage, ongeveer 2,5 x 3,5 meter. Deze ruimte is een voorwaarde voor het geven van een polariteitsmassage van goede kwaliteit.
·  Voorafgaand aan de massage meld je aan mij relevante zaken aangaande gezondheid en persoonlijke omstandigheden die voor de massage van belang zijn, waaronder: ziekte, medicijngebruik, zwangerschap of aspecten op emotioneel/psychisch vlak.
·  Deze informatie wordt door mij vertrouwelijk behandeld.
·  Tot 24 uur voor de afspraak, kan de massage afspraak kosteloos worden geannuleerd.
·  Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de massage wordt het totale bedrag van de afgesproken massage in rekening gebracht. Als er sprake is van overmacht (en hierover is met mij telefonisch contact geweest) kunnen we hierover in gesprek komen en de afspraak eventueel naar een andere datum verzetten.
·  Betaling geschiedt na afloop van de massage, contant of per mobiele betaling.
·  Je bent als cliënt ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid.